Oznamy a nariadenia obce - úkony, služby, prenájom, poplatky

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bajerov na I. polrok 2015
V zmysle Uznesenia č.2/18/2014 zo dňa 7.11.2014 OcZ v Bajerove schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na I.polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce BAJEROV
Obecné zastupiteľstvo v Bajerov na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva

DODATOK č. 2/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení ( ďalej len VZN)
Obec Bajerov podľa § 6 odst.1 v nadväznosti na § 11 odst.4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28,§ 114,§ 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

DODATOK č. 1/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bajerov.
Obec Bajerov v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1. zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 od. 12 písm. d) zák. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v y d á v a

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce BAJEROV
Obecné zastupiteľstvo v Bajerove v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, časti V. článku 1 ods. 5 Štatútu obce BAJEROV, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení v y d á v a

S m e r n i c a upravujúca postup verejného obstarávateľa OBCE BAJEROV pri verejnom obstarávaní, zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb, zákaziek a koncesií na uskutočnenie stavebných prác.
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) starosta obce, ako štatutárny zástupca Obce BAJEROV – verejného obstarávateľa v y d á v a

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bajerov
Obec Bajerov v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1. zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 od. 12 písm. d) zák. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v y d á v a

1   |   2      »      

Vyhľadávanie:

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: