Miestny klub SLOVENSKÉHO ORLA

Miestny klub Slovenského orla v Bajerove bol obnovený 17.5.1992. Funkciu predsedu vykonával pán Jozef Magáč, záštitu nad klubom mal ThDr. Pavol Čech. Svoju činnosť klub zameral na oblasť kultúrne–spoločenskú a športovú s cieľom stmeliť ľudí kresťansky založených, organizoval pre nich zmysluplné akcie na voľný čas a relax.
V ostatnom období predsedom Miestneho klubu Slovenského orla je pán Pavol Guman, podpredsedom duchovný otec Mgr. Miroslav Marcin. Za obdobie trvania klub zorganizoval mnoho hodnotných akcií, z ktorých spomenieme:
- aktívna spolupráca na oslavách z príležitosti 670. a 680. výročia vzniku obce Bajerov
- členovia klubu nacvičili dve divadelné hry, a to Vrahyňa a Bičianka z doliny
- mládež farnosti sa zúčastnila Svetového dňa mládeže v Nitre
- usporiadal kultúrno-spoločenské silvestrovské a fašiangové zábavy
- zorganizoval Michalské slávnosti, Štefanský orolský ples
- aktivizoval činnosť folklórneho súboru Pukavica, ktorá vystúpila na rôznych festivaloch
i v susedných obciach, ako aj v DSS na Cemjate
- s Rádiom Flash zorganizoval diskotéku pre mladých
- organizoval charitatívne zbierky ovocia a zeleniny pre sociálne odkázaných a rehoľné rády
- organizoval cyklistickú púť do Levoče pre mladých i návštevy pútnických miest pre starších obyvateľov Bajerova do Levoče a Gaboltova,
- pravidelne organizuje Mikulášsku nádielku
- každý rok usporadúva slávnostné májové stretnutie mamičiek z príležitosti Dňa matiek
- vzdáva úctu starším Bajerovčanom v mesiaci októbri – v mesiaci úcty k starším
-organizuje miništrantské futbalové turnaje, šachové turnaje, v ostatnej dobe podporuje na fare hru biliardu a stolného tenisu

Vďaka nás všetkých patrí:
ThDr. Pavlovi ČECHOVI za obnovenie činnosti Miestneho klubu
Slovenského orla v Bajerove
Mgr. Miroslavovi MARCINOVI za prevzatie štafety a vyvíjanie
zmysluplných aktivít v duchu Slovenského orla
...a všetkým Bajerovčanom, ktorým nie je ľahostajný kultúrne–spoločenský
a športový život našej obce a neľutujú čas ani energiu pre úspech aktivít
Obecného úradu Bajerov a Miestneho klubu Slovenského orla Bajerov

Vyhľadávanie:

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: